| ورود

مرکز علمی کاربردی نفت پارس

ويدئو 

 

 

 

 

 

 

رشته های مرکز

سامانه هم آوا

 

فراخوان ها


نظرسنجی
نظر شما در مورد امکانات آموزشی دانشگاه چیست؟آیین‌نامه آموزشی


دوره كاردانی پودمانی

دوره كاردانی علمی-كاربردی پودمانی: منظور مجموعه‌ای از آموزش‌هایی است كه در آن تخصصهای علمی و یا مهارت‌های شغلی در قالب پودمان‌های  مستقل به دانشجویان ارائه می‌شود و در نهایت به صدور مدرك رسمی كاردانی منجر می‌گردد. این دوره به اختصار "دوره آموزش پودمانی" نامیده می‌شود.

نظام پذیرش دانشجو

ضوابط ورود داوطلبان به دوره آموزش پودمانی به شرح زیر است:

الف: داشتن مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه كه به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.

ب: احراز صلاحیت علمی ورود به دوره آموزش پودمانی

ج: داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

 

 تبصره 1: پذیرفته‌شدگان در نخستین پودمان از یك دوره آموزش پودمانی موظفند در مهلت‌های اعلام شده از سوی دانشگاه جامع، جهت نام‌نویسی در آن پودمان به مراكز مجری مراجعه كنند در غیر اینصورت منصرف از تحصیل تلقی می‌شوند.

 تبصره 2: دانشجو نمی‌تواند پس از نام‌نویسی، بخشی از یك پودمان را حذف یا بخش دیگر از یك پودمان را به آن اضافه نماید.

 تبصره 3: دانشجو مجاز نیست به طور همزمان در بیش از یك پودمان و یا در بیش از یك مركز مجری نام‌نویسی نماید.


نظام آموزشی

دوره كاردانی علمی-كاربردی پودمانی از مجموعه پودمان‌های عمومی، پودمان‌های پایه، پودمان‌های تخصصی و كارآموزی تشكیل می‌شود و دانشجو موظف است ظرف مدت 2/5 الی 6سال آنها را بگذراند.

تبصره 1: پودمان‌های پایه، تخصصی و كارآموزی برای هر رشته، بر اساس برنامه درسی مصوب تعریف می‌شود.

تبصره 2: پودمان عمومی به مجموعه دروس آموزشی اطلاق می‌‌شود كه به عنوان مكمل پودمان‌های پایه و تخصصی در دوره آموزش پودمانی ارائه می‌گردد و گذراندن آن به منظور اخذ مدرك كاردانی الزامی است . این پودمان شامل هفت درس  به شرح زیر است:

الف: زبان و ادبیات فارسی: به ارزش سه واحد نظری معادل 48 ساعت آموزشی

ب: اندیشه اسلامی: به ارزش دو واحد نظری معادل 32 ساعت آموزشی

ج: اخلاق اسلامی: به ارزش دو واحد نظری معادل 32 ساعت آموزشی

د: زبان خارجه: به ارزش سه واحد نظری معادل 48 ساعت آموزشی

ذ: جمعیت و تنظیم خانواده: به ارزش یك واحد نظری معادل 16 ساعت آموزشی

ر: تربیت بدنی: به ارزش یك واحد نظری معادل 16 ساعت آموزشی

ز: كارآفرینی: به ارزش یك واحد عملی و دو واحد نظری معادل 64 ساعت آموزشی

نظام ارزشیابی و دانش‌آموختگی

حداقل نمره قبولی در هر درس دوازده می‌باشد. دانشجویی كه در هر یك از دروس خود مردود شود، در اولین فرصت ملزم به تكرار آن است.

چنانچه دانشجو همه پودمان‌های دوره آموزشی پودمانی را طبق برنامه مصوب در مدت مجاز و با موفقیت بگذراند پس از توفیق در "آزمون جامع دوره كاردانی علمی-كاربردی پودمانی" دانش‌آموخته آن دوره شناخته می‌شود و موفق به دریافت مدرك كاردانی علمی-كاربردی در رشته ذیربط می‌گردد.

حضور و غیاب

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

غیبت در امتحان

غیبت غیر‌موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است.تشخیص موجه‌بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی مركز است. برگزاری امتحان مجدد به صورت انفرادی برای دانشجویانی كه به دلیل سفر حج تمتع و عمره امكان حضور در جلسات امتحانی پایان نیمسال را ندارند بلامانع است. 

انتقالی

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است. دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذكر علت و نام دانشگاه مقصد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم نماید. دانشگاه مبدا در صورت موافقت، موظف است حداكثر ظرف یك هفته ، موافقت خود را همراه دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال نماید. دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نویسی ، نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نماید.  در صورت انتقال فقط واحدهای كذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 یا بیشتر است پذیرفته می شود. مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود. انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل ، در هر مقطع تحصیلی فقط یك بار مجاز می باشد.

میهمان

در مواردی كه دانشجو به طور موقت، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد، به عنوان دانشجوی میهمان، به طور موقت و برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد (حداكثر 3 پودمان). میهمان‌شدن دانشجو در یك دانشگاه مشروط بر این است كه، دانشجو حداقل یك نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد. واحدهایی را كه دانشجوی میهمان در یك دانشگاه می‌گذراند به طور یكسان در كارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین كل او منظور خواهد شد. مدرك فراغت‌از‌تحصیل دانشجوی میهمان توسط مركز مبدا صادر می‌گردد.

تغییر رشته

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع كاردانی می‌تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط، بعد از پودمان اول از یك رشته به رشته دیگر در همان گروه آموزشی تغییر رشته دهد. دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام‌نویسی كند و پس از نام‌نویسی، حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد. عدم اقدام به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می‌شود.

الف: ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

ب: معدل متقاضی از معدل پایین‌ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان ورودی كمتر نباشد.

ج: با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل، امكان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

چ: دروسی كه دانشجو در رشته‌ قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل‌سازی می‌شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می‌شود كه به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یك از آن دروس نیز كمتر از 12 نباشد.

ح:  در صورتی كه تعداد واحدهای دروس گذرانده نشده دانشجو در حدی باشد كه امكان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب كند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی‌شود.

د:  دانشجو در طول دوره تحصیل تنها یكبار می‌تواند تغییر رشته بدهد.

ذ:  تغییر رشته به رشته‌های نیمه متمركز (مصاحبه‌دار) امكان‌پذیر نیست.

ر: تغییر رشته سهمیه شاغل در یك زیر گروه آموزشی و سهمیه آزاد در یك گروه آموزشی با داشتن كف معدل آن رشته و نوع دیپلم، در همان سهمیه ثبت نامی و همان پذیرش امكان پذیر است.

انصراف از تحصیل

دانشجویی كه بخواهد از تحصیل انصراف دهد باید درخواست خود را به صورت كتبی به اداره آموزش مركز ارائه نماید. ولی مجاز است فقط برای یكبار در فاصله یك ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حكم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود و دانشجو حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند در طول دوره تحصیل، به مدت یك یا چند پودمان و با در نظرگرفتن سنوات تحصیل، تقاضای مرخصی تحصیلی خود را به صورت كتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نویسی هر پودمان به اداره آموزش مركز خود ارائه نماید و اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشی ذیربط، قبل از اتمام مهلت نام‌نویسی موافقت یا مخالفت درخواست دانشجو را كتبی به وی ابلاغ نماید. مدت مرخصی تحصیلی جزء حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.

 

برای دریافت فایل آیین نامه اینجا كلیك كنید