| ورود

مرکز علمی کاربردی نفت پارس

كاربرگ هاي آموزشي

قوانين و مقررات آموزشي

كاربرگ ها

گواهي اشتغال به تحصيل

انصراف از تحصيل

درخواست معافيت تحصيلي

درخواست تجديدنظر نمره

حذف درس/ ترم

تعهدنامه دانشجويان يك ترم مشروط

استشهاد محلي

درخواست معادل سازي دروس

كاربرگ هاي كاربيني

كاربرگ هاي كارورزي

انتقال توام با تغيير رشته

تغيير رشته در مقطع كارداني يا تغيير گرايش در مقطع كارشناسي

افزايش سنوات تحصيل/ بازگشت به تحصيل

درخواست مرخصي تحصيلي

تسويه حساب

درخواست انتقال و ميهمان از ساير استان ها به استان تهران

درخواست انتقال و ميهمان از استان تهران به ساير استان ها

درخواست انتقال و ميهمان در ساير استان ها، به غير از استان تهران

درخواست انتقال و ميهمان در مراكز داخل استان تهران

درخواست انتقال و ميهمان در مراكز داخل استان (بجز استان تهران)

اظهار نامه وام دانشجويي

درخواست صدور دانشنامه دانشگاه جامع علمي-كاربردي

سهميه شاغل

تاييد معدل براي دانش آموزاني كه گواهي پايان تحصيلات دوره متوسطه براي آنان صادر نشده است

تاييد معدل براي دانش آموختگان و دانشجويان نيم سال آخر متقاضي شركت در پذيرش

تعهد براي پذيرفته شدگان داراي مغايرت

تاييد معدل داوطلبان رتبه اول دوره كارداني جهت شركت در پذيرش برگزيدگان علمي

تاييد تراز معدل مقطع كارداني دانشجويان نمونه كشوري جهت استفاده از تسهيلات پذيرش دانشجو

مشخصات بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان پذيرش برگزيدگان علمي(پذيرش غير متمركز)

پيش نويس تقاضانامه ثبت نام در پذيرش برگزيدگان علمي

پيش ثبت نام پذيرفته شدگان كارداني/كارشناسي

تعهدنامه